ÀBCDFGILMOPSTUV
 1. Home
 2. À: 16 terms
 1. àiridh USE ÀIRIGH
 2. àiridhe USE ÀIRIGH
 3. àiridhean USE ÀIRIGH
 4. àiridhibh USE ÀIRIGH
 5. àirigh USE ÀIRIGH
 6. ÀIRIGH
 7. àirighe USE ÀIRIGH
 8. àirighean USE ÀIRIGH
 9. àirighibh USE ÀIRIGH
 10. àite-còmhnaidh air eilean USE ÀITE-CÒMHNAIDH AIR EILEAN
 11. ÀITE-CÒMHNAIDH AIR EILEAN
 12. àite-margaidh USE ÀITE-MARGAIDH
 13. ÀITE-MARGAIDH
 14. àite-mhargaidh USE ÀITE-MARGAIDH
 15. àiteachan-margaidh USE ÀITE-MARGAIDH
 16. àitichean-margaidh USE ÀITE-MARGAIDH