ÀBCDFGILMOPSTUV
 1. Home
 2. F: 21 terms
 1. fàs-chàirn USE FÀS-CHÀRN
 2. fàs-chàrn USE FÀS-CHÀRN
 3. FÀS-CHÀRN
 4. fàs-chàrnaibh USE FÀS-CHÀRN
 5. fàs-chùirn USE FÀS-CHÀRN
 6. fasgadh USE FASGADH
 7. FASGADH
 8. fasgadh chaorach USE FASGADH CHAORACH
 9. FASGADH CHAORACH
 10. fasgadh maoim-sneachda USE FASGADH MAOIME-SNEACHDA
 11. fasgadh maoime-sneachda USE FASGADH MAOIME-SNEACHDA
 12. FASGADH MAOIME-SNEACHDA
 13. fasgaidh USE FASGADH
 14. fasgaidhean USE FASGADH
 15. fhàs-chàirn USE FÀS-CHÀRN
 16. fhàs-chàrn USE FÀS-CHÀRN
 17. fhàs-chàrnaibh USE FÀS-CHÀRN
 18. fhàs-chùirn USE FÀS-CHÀRN
 19. fhasgadh USE FASGADH
 20. fhasgaidh USE FASGADH
 21. fhasgaidhean USE FASGADH