{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/vocabulary.locloud.eu\/Monument_Type_Scotland_gd\/?tema=1649","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"gd","@value=":"FASGADH MAOIME-SNEACHDA"},"skos:inScheme":"http:\/\/vocabulary.locloud.eu\/Monument_Type_Scotland_gd\/","dct:created":"2014-12-05 10:44:13","skos:scopeNote":[{"@lang":"gd","@value":"Togalach no structar a chaidh a dhealbhadh gus daoine, beathaichean is carbadan a dh\u00econ o mhaoimean-sneachda."}],"skos:broader":["http:\/\/vocabulary.locloud.eu\/Monument_Type_Scotland_gd\/?tema=1494"],"skos:altLabel":[{"language":"gd","value":"fasgadh maoim-sneachda"},{"language":"gd","value":"fasgadh maoime-sneachda"}],"skos:exactMatch":[{"@id":"http:\/\/vocabulary.locloud.eu\/Monument_Type_Scotland\/?tema=http:\/\/purl.org\/heritagedata\/schemes\/1\/concepts\/195","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"en","@value=":"AVALANCHE SHELTER"}}]}